آدرس: گلستان – فاضل آباد – رضوان 37 – مجتمع آموزشی خدماتی انجمن علمی کامپیوتر – گروه هنری کلاژ

شماره تماس: 01734261066
همراه:09115363076 –09211395880
پست الکترونیک: kolazh@kolazhgroup.ir
تلگرام: kolazhgroup@